Nutsdierenpractici

Beste collega’s,

Met enige trots en met nog meer enthousiasme breng ik jullie op de hoogte dat we het NDP (NutsDierenPractici) nieuw leven hebben ingeblazen.

Praktijkdierenartsen zijn noeste werkers die zich niet graag bezig houden met papieren, protocols en vergaderingen in Brussel. Ze werken dag, nacht, week en weekend om hun boterham te verdienen en hun klanten zo goed mogelijk te bedienen. Anderzijds zijn ze vaak misnoegd over de manier waarop sommige dierziektebestrijdingsprogramma’s opgesteld zijn of uitgevoerd worden, over hoe pover ze vergoed worden voor bepaalde opdrachten - of soms helemaal niet- en over de manier waarop ze soms door andere belangenverenigingen in een slecht daglicht gesteld worden. De meeste praktijkdierenartsen hebben geen idee hoe wetgeving, regelgeving of beslissingen in Brussel binnen verschillende adviesraden tot stand komen. Het interesseert hen meestal ook niet. Anderzijds staan ze, eens alles beslist is en er geen weg terug is, luid te roepen omdat er met hen geen rekening wordt gehouden.

Veelal wordt er gewezen naar de “Orde der dierenartsen” om de belangen van de dierenartsen te verdedigen, maar dit is niet de rol van de Orde. De Orde dient om de wetgeving i.v.m. de diergeneeskunde op te stellen en ervoor te zorgen dat deze ook nageleefd wordt. Het verdedigen van de belangen van de dierenartsen daarentegen is het werk van de syndicaten. In Vlaanderen zijn er 2: VDV (Vlaamse DierenartsenVereniging) en IVDB (Intérêts Vétérinaires, Dierenartsen Belangen).

In een recent verleden was een te grote verdeeldheid tussen de belangenverenigingen verantwoordelijk voor het verlies van vertrouwen van vele praktijkdierenartsen in diezelfde belangenverenigingen. Er was dan ook nauwelijks instroom van nieuwe krachten. Toch is het absoluut belangrijk dat we als sector een stem hebben in Brussel, zodat met de praktijkdierenartsen rekening wordt gehouden en we niet enkel als loopjongens van wie dan ook fungeren. We moeten eerst onderling tot een compromis komen vooraleer we ergens op een vergadering de belangen van de praktijkdierenartsen gaan verdedigen. Zoniet, worden we tegen elkaar uitgespeeld en moeten we steevast het onderspit delven ten opzichte van goed georganiseerde organisaties met professionele onderhandelaars. Het is van belang dat we ons organiseren en terdege voorbereiden zodat we met onze gesprekspartners als gelijken aan de onderhandelingstafel zitten. Collegae die zich hiervoor engageren moeten vergoed worden, dat is evident. Ik zou er dan ook voor willen pleiten dat elke praktijkdierenarts lidgeld betaalt aan een van de belangenverenigingen zodat er werkingsmiddelen beschikbaar zijn om onze belangen te behartigen.

Vanuit de basis is er nieuw leven in de NDP ingeblazen. De NDP doorbreekt de grenzen tussen beide beroepsverenigingen VDV en IVDB. De NDP zal advies verlenen binnen de verschillende werkgroepen en commissies waarbij de belangen van de dierenartsen dienen behartigd te worden. Vanuit dit orgaan zullen de Vlaamse nutsdierenartsen met 1 stem spreken, zoals nu het geval is n.a.v. de recente Blauwtong uitbraak. Vertegenwoordigers van VDV en IVDB zullen daarom vooraf rond de tafel zitten om een consensusstandpunt te bereiken. Deze consensus laat de praktijkdierenartsen toe met 1 unanieme stem te spreken. Eén vertegenwoordiger zal wat vooraf overeengekomen is, verdedigen binnen de verschillende commissies en overlegorganen. De NDP betrekt hierbij zowel dierenartsen die zich toeleggen op rundvee, varkens, pluimvee, paarden als kleine herkauwers. NDP streeft er enerzijds naar om als gespecialiseerde gesprekpartner vertegenwoordigd te zijn op de vergaderingen in Brussel die relevant zijn voor praktijkdierenartsen. Anderzijds hopen we dat door de herlancering van NDP de dierenartsen(verenigingen) niet tegen elkaar uitgespeeld worden.

Met dit initiatief hopen we de werking van de dierenartsensyndicaten te optimaliseren en te herwaarderen zodat alle praktijkdierenartsen er beter van worden.

Met collegiale groeten,

Steven Verberckmoes

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS