Algemene gebruiksvoorwaarden van de website IV-DB vzw

Artikel 1: Algemeen

Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van de website van IV-DB vzw, met de domeinnamen www.ivdb.be, allen hierna genaamd 'de Website'.

Deze Website is gecreëerd en wordt beheerd door IV-DB vzw, met zetel te 3500 Hasselt, Heidestraat 72, ondernemingsnummer 0475.328.110.

Als u meer informatie wenst kan u contact opnemen met het secretariaat van IV-DB vzw per telefoon tijdens de kantooruren of per e-mail of per post:

IV-DB/DVK dierenartsenbelangen
Heidestraat, 70
3500 Hasselt
TEL 011 / 21 23 43
email: info @ ivdb.be

Kantooruren:
van maandag t.e.m. vrijdag:

  • voormiddag van 09h00 - 12h00
  • namiddag van 14h00 - 17h00

zaterdagvoormiddag van 09h00 - 12h00

Door uw toegang tot en uw gebruik van de Website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden en verbindt U er zich toe deze na te leven.

Door het gebruik van deze Website wordt er geen enkel juridisch samenwerkingsverband gecreëerd.

Indien een of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar zijn, of strijdig zijn met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

IV-DB vzw behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen waarbij de gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

Artikel 2: Intellectuele rechten

De intellectuele eigendomsrechten van de Website, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo's, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen behoren toe aan IV-DB vzw. Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten.

De intellectuele eigendomsrechten van de inhoud dewelke door de gebruiker op de Website wordt geplaatst behoren toe aan de gebruiker.

Artikel 3: Toegang tot de Website

IV-DB vzw biedt u geen garantie dat de website ten allen tijde toegankelijk is. Daarenboven kan de toegang onderbroken zijn bv. wegens onderhoud en update, ingevolge storingen of enige andere technische reden.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

Deze Website is bestemd om informatie te verstrekken over alles wat de dierenarts aanbelangt.

IV-DB vzw is niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten van haar Website en is niet aansprakelijk voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of derden.

De informatie en diensten die deze Website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. IV-DB vzw biedt derhalve geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of de actualisering van de informatie die op deze Website wordt aangeboden.

Op de Website kunnen Gebruikers vrij hun mening over bepaalde onderwerpen uiten. IV-DB vzw hecht een groot belang aan de vrije meningsuiting en wenst hiervoor een forum te bieden via haar Website.

De Gebruikers zijn zelf persoonlijk verantwoordelijk voor deze meningsuiting. In geen enkel opzicht kan IV-DB vzw aansprakelijk gesteld worden voor meningen en berichtgeving die door de Gebruikers op de Website wordt geplaatst. Elke Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de berichtgeving die hij op de Website plaatst.

De Website biedt de mogelijkheid om jobaanbiedingen te plaatsen of vervangers te zoeken en brengt Gebruikers met elkaar in contact. IV-DB vzw is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze uitgewisselde informatie of voor een verkeerde uitvoering van de samenwerking dewelke nadien tussen de Gebruikers zou ontstaan.

IV-DB vzw is niet aansprakelijk voor onrechtmatige daad, voor onrechtstreekse schade ten gevolge van onderhavige voorwaarden, contractuele- of productaansprakelijkheid of voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade dan ook, zoals exploitatieverlies, verlies van winst, verlies van kans, (bedrijfs)schade, bedrijfsstagnatie of (personeels)kosten, zelfs indien deze zou voortvloeien uit zware fout of herhaaldelijke fout veroorzaakt door de Website (inclusief de technische werking of onbeschikbaarheid), virussen, computermisdrijven, hacking en zelfs indien IV-DB vzw gewaarschuwd werd voor deze schade.

Zo is IV-DB vzw evenmin verantwoordelijk voor enige tijdelijke of permanente schade of stoornis veroorzaakt aan de gegevens of het informaticamaterieel van de gebruiker tijdens de toegang tot de Website, tijdens het raadplegen van de pagina's van de Website of in het algemeen, tijdens de overdracht van bestanden en informaticaprogramma's die de Website uitmaken, naar zijn ontvangstmaterieel. IV-DB vzw is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via zijn Website.

Artikel 5: Vrij en Vrank

Op de website van IV-DB vzw is een link naar Vrij en Vrank. IV-DB vzw is niet de verantwoordelijke uitgever van Vrij en Vrank en kan bijgevolg op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van Vrij en Vrank.

Artikel 6: Hyperlinks

De webruimten buiten de domeinen en subdomeinen en in het bijzonder de ruimten waarnaar de gebruiker kan worden verwezen door middel van hypertekstlinks op de pagina's van deze Website, blijven de alleenverantwoordelijkheid van de houders van die webruimten.

IV-DB vzw kan immers geen permanente controle uitoefenen op deze webruimten, noch enige aansprakelijkheid aanvaarden voor hun inhoud. De invoeging van deze links houdt geen goedkeuring in van de elementen bevat in deze websites door IV-DB vzw.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegdheid

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de Website zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht waarbij de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt uitsluitend bevoegd zijn.